Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr.4

Acte necesare

  • Cerere
  • Certificat de Urbanism eliberat de Serviciul Autorizări şi Disciplină în Construcţii însoţit de planul de situaţie vizat spre neschimbare, anexa la CU, din care să rezulte suprafaţa ce se va concesiona -copii
  • Plan de amplasament şi delimitare (PAD) al terenului solicitat spre concesionare (avizat de Primăria Municipiului Braşov)-copie
  • Extras Carte Funciară al terenului solicitat spre concesionare-copie
  • Extras Carte Funciară de data recentă al imobilului-construcţie proprietate pentru care se solicită extinderea-copie
  • Raport de evaluare a terenului întocmit de expert evaluator ANEVAR (1 exemplar în original)
  • Carte de identitate (copie) –pentru persoana fizică
  • CUI, Dovadă reprezentant şi CI (copii) -pentru persoană juridică
  • Număr de telefon fix sau mobil
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).