Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9 și nr.10.
Pentru avizarea PUD-ului se va prezenta documentaţia conform conţinutului-cadru aprobat prin Ordinul nr.37/N/2000 al MLPAT, privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUD-ului (Reglementări) cu încadrarea în PUG-ul şi/sau PUZ-ul aprobat.

Acte necesare

  • Cerere (în care se specifică numele, adresa şi telefonul de contact al solicitantului) care să conţină descrierea solicitării
  • Copia Certificatului de Urbanism, valabil
  • Copia extrasului Carte Funciară - nu mai vechi de 3 luni
  • Schiţă Carte Funciară a imobilului
  • Memoriu justificativ
  • Planşă privind încadrarea în documentul de urbanism aprobat în zona (P.U.Z. sau P.U.G.)
  • Planşă Reglementări urbanistice pentru faza şi documentaţia aferentă P.U.D., întocmită conform prevederilor Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al P.U.D., cu prezentarea propunerilor privind realizarea accesului de la drumul public existent în zonă la imobilul pentru care s-a solicitat avizarea, care va fi suprapusă peste: 1. ridicarea topografică în sistem de referinţă Marea Neagră 1975 şi sistem de proiecţie stereografic 1970, conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat; ridicarea topografică va fi vizată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov; 2. zona interesată din documentul de urbanism (respectiv P.U.Z., P.U.G.) cu respectarea prevederilor impuse prin acesta, inclusiv respectarea prevederilor art. 25 şi art. 26 din cadrul H.G. nr. 525/1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi ale H.C.L. nr. 224/2006, republicată, privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire pentru imobilele cu acces la drumurile publice neintabulate în cartea funciară (prezentarea actelor doveditoare cu privire la acces)
  • Planşa privind tipul de proprietate al terenurilor (evidenţiere prin culoare) şi circulaţia terenurilor (evidenţiere prin haşur)
  • Planul de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, conform Anexei nr. 7 din cadrul Ordinului M.A.P. nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, actualizat, cu prezentarea tabelului de inventariere şi identificare a punctelor provenite din ridicarea topografică şi suprafaţa rezultată. Menţionăm că suprafaţa de teren rezultată în urma măsurătorilor trebuie să coincidă cu cea înscrisă în extrasul de Carte Funciară

Observatii

Toate planşele prezentate vor purta în partea dreapta jos, cartuşul de identificare şi semnăturile elaboratorilor.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).