Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip - pentru înscriere reşedinţă
  • Actul de identitate în care urmează a se efectua menţiunea;
  • Actul de identitate al găzduitorului;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original şi copie;
  • Dosar plic.

Observatii

ATENŢIE!!
Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
Nu se acceptă copii legalizate.

Dovada adresei de reședință se face cu unul din următoarele documente:
1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
- extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
- extrasul on-line obținut de către cetățean
- extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă sau edificare, însoțit de autorizația de construire (dacă proprietarul o deține) și/sau procesul verbal de predare primire a locuinței ștampilat de primărie;
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Contractul de închiriere (locaţiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
- proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
14. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
15. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință cu termen de valabilitate 30 zile, în situația în care solicitantul nu poate prezenta alt act de spațiu;
16. În situația în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul spațiului de locuit, este necesară declarația acestuia. Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă, a notarului public (cu cel mult 90 zile înaintea depunerii cererii), în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române, la misiunile diplomatice ale României (cu 6 luni înaintea depunerii cererii) sau la autoritățile străine competente (tradusă și legalizată).
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).