Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

  • Cerere tip - pentru înscriere reşedinţă
  • Actul de identitate în care urmează a se efectua menţiunea;
  • Actul de identitate al găzduitorului;
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • Dosar plic.

Observatii

Important
1. Actul de identitatate, precum şi actul de spatiu, se vor prezenta în original şi copie xerografiată;
2. *Dacă proprietarul spaţiului de locuit este altă persoană, atunci este necesară prezenţa acestuia, cu actul de identitate şi actul de proprietate, pentru a da declaraţia găzduitorului în faţa lucrătorului de la evidenţa persoanelor.
Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:

1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
- extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
- extrasul on-line obținut de către cetățean
- extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
8. Certificatul de moştenitor;
9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
10. Certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă sau edificare, însoțit de autorizația de construire (dacă proprietarul o deține) și/sau procesul verbal de predare primire a locuinței ștampilat de primărie sau autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă, în cazul în care imobilul nu a fost construit integral, însoţită de verificarea în teren de către poliţistul de ordine publică (la solicitarea SPCLEP);
11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. Titlul de proprietate;
13. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren - cu termen de valabilitate 30 zile;
14. Contractul de închiriere (locaţiune):
- din fondul locativ de stat;
- proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
- proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila. ATENŢIE!!
* toate documentele vor fi prezentate numai în original şi simple xerocopii
** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).