Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Acte necesare

 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate (faţă-verso)
 • Actul de identitate+cartea de alegător;
 • Certificatul de naştere, original şi copie;
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • Hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorţ şi convenţia privind minorii, dacă este cazul, în original şi copie (pt. hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate se face dovada înscrierii în registrele de stare civilă, iar cele care au ca obiect încredințarea minorilor trebuie recunoscute de către instanța judecătorească din România);
 • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
 • Dispoziţia prin care se aprobă schimbarea pe cale administarativă a numelui sau prenumelui (dacă este cazul)
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • Dosar plic.

Taxe

Chitanţa reprezentând contravaloarea cărtii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, cam.46);

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 după cum urmează:
 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de arhiva de 15 lei mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa furnizare date de 5 lei se trimite mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei

 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

  Observatii

  ATENŢIE!!
  Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
  *DACĂ PROPRIETARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT ESTE ALTĂ PERSOANĂ, ATUNCI ESTE NECESARĂ PREZENŢA ACESTEIA, CU ACTUL DE IDENTITATE ŞI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARAŢIA GĂZDUITORULUI ÎN FAŢA LUCRĂTORULUI DE LA EVIDENŢA PERSOANELOR.
  NOTĂ: În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.
  Dovada adresei de domiciliu se face cu unul din următoarele documente:

  1. Extrasul de carte funciară – cu termen de valabilitate 30 zile. Extrasul CF poate fi:
  - extrasul electronic însoțit de certificatul de conformitate dacă este solicitat prin biroul notarului public
  - extrasul on-line obținut de către cetățean
  - extrasul solicitat de la OCPI cu semnătura și ștampila în original;
  2. Contractul de vânzare-cumpărare, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  3. Contract de donaţie, autentificat, al unui imobil tip locuinţă;
  4. Contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de donaţie cu clauză de abitaţie, uz sau uzufruct viager pentru un imobil tip locuinţă – caz în care este necesar acordul persoanei care deţine clauza;
  5. Contract de schimb de locuinţă – autentificat;
  6. Contractul de partaj voluntar – autentificat;
  7. Contract de întreţinere sau contract de rentă viageră – autentificat;
  8. Certificatul de moştenitor;
  9. Hotărâri judecătoreşti – definitive;
  10. Certificatul de urbanism de dare în folosinţă definitivă sau edificare, însoțit de autorizația de construire (dacă proprietarul o deține) și/sau procesul verbal de predare primire a locuinței ștampilat de primărie sau autorizaţia de construire a unui imobil tip locuinţă, în cazul în care imobilul nu a fost construit integral, însoţită de verificarea în teren de către poliţistul de ordine publică (la solicitarea SPCLEP);
  11. Contractul de construire (pentru locuinţele edificate înainte de anul 1990) însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
  12. Titlul de proprietate;
  13. Adeverinţa eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul figurează în registrul agricol ca titular al unui imobil tip locuință şi teren - cu termen de valabilitate 30 zile;
  14. Contractul de închiriere (locaţiune):
  - din fondul locativ de stat;
  - proprietate a unei persoane fizice – înregistrat la administraţia financiară;
  - proprietatea unei persoane juridice – dacă sunt mai mulţi asociaţi (acţionari) este necesar acordul dat de adunarea generală a asociaţilor sau de consiliul de administraţie;
  15. Contractul de închiriere – accesoriu al contractului de muncă şi adeverinţa care atestă faptul că solicitantul mai este angajat;
  16. Declaraţia de primire în spaţiu, însoţită de actul legal din care rezultă că persoana care face declaraţia este proprietara spaţiului de locuit. declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului de evidenţă sau notarului. pentru mediul rural se poate da şi în faţa poliţistului de la postul de poliţie care va semna şi aplica ştampila.
  ATENŢIE!!
  * toate documentele vor fi prezentate numai în original şi simple xerocopii
  ** nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate
  Plată rapidă
  folosind cheia de securitate
  Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).