Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 4, 5 şi 6

Acte necesare

 • Cererea tip; Copia actului de identitate al administratorului sau împuternicitului (cu procură); + Plan de situaţie cu indicarea în zonă a spaţiului şi foto amplasament;
 • Actul constitutiv sau actul de înfiinţare pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale după caz;
 • Dovada ocupării legale a domeniului public/privat al municipiului sau spaţiului unde se desfaşoară activitatea (contract de închiriere, cu termen de valabilitate de minim 1 an de la data depunerii cererii pentru alimentație publică, etc.);
 • Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov (str. Dorobanților nr. 4) aflat în termen de valabilitate obligatoriu, din care să rezulte că solicitantul (agentul economic) nu are datorii la bugetul local. Agenții economici care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic;
 • Certificatul Unic de Înregistrare al solicitantului și Certificatul Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru, din care să rezulte codurile CAEN pentru desfășurarea exercițiului comercial pentru care se solicită acordul/autorizația de funcționare
 • Acorduri/avize/autorizări/licenţe speciale specifice exerciţiului comercial desfăşurat;
  a) autorizaţie de funcţionare sau notificarea pentru certificarea conformităţii de la Direcţia de Sănătate Publică Braşov (str. M. Kogălniceanu nr. 11) pentru codurile CAEN care efectiv se desfăşoară în spaţiu;
  b)autorizaţie de securitate la incendiu însoţită de planul de situaţie vizat spre neschimbare de la I.S.U. ,,Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (str. Şcolii nr.4) sau adresa din partea organului emitent abilitat că prezenta autorizaţie nu este necesară, sau dovada că, construcţia/amenajările nu se încadrează în prevederile art.3 alin 1 din Hotărârea.nr.915 din 3 noiembrie 2015, după caz;
  În autorizația de funcționare emisă pentru agenții comerciali care nu dețin autorizație ISU, respectiv pentru cei care au obținut dovada că, construcţia/amenajările nu se încadrează în prevederile art.3 alin 1 din Hotărârea. nr.915 din 3 noiembrie 2015 se va face mențiunea "Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de scuritate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor."
  c) autorizaţie de funcţionare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov (str. Politehnicii nr. 3), după caz
  d) autorizaţie de funcţionare de la Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Braşov (Calea Feldioarei nr. 20A), numai pentru comercializarea produselor alimentare sau unitate de alimentaţie publică.
 • Extrasul CF nu mai vechi de 3 luni, cu înscrierea funcţiunii de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Excepţie fac situaţiile în care punctul de lucru se află într-o construcţie provizorie (chioşc), pentru care este necesară numai autorizaţia de construire pentru amplasarea chioşcului;
 • Contract de salubritate şi copie dupa factura şi chitanţa aferentă, din luna precedentă depunerii dosarului;
 • Acordul tuturor proprietarilor pentru folosirea parţilor comune aflate în indiviziune (declaraţie notarială privind acordul şi cuantumul parţilor de uz comun pentru fiecare coproprietar), dacă este cazul;
 • Notificarea orarului de funcţionare (anexa 2). În cazurile în care activitatea de la punctul de lucru supus autorizării depăşeşte ora 22.00, solicitantul va depune acordul notarial al persoanelor care îşi au domiciliul sau sediul in imobilul în cauză şi în vecinătatea acestuia;
 • Dovada deţinerii locului de parcare de la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau dovada existenţei locurilor de parcare în afara domeniului public conform H.G. 525/1996, după caz;
 • Certificatul Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului pentru punctul de lucru, din care să rezulte codurile CAEN pentru desfăşurarea exerciţiului comercial pentru care se solicită acordul/autorizaţia de funcţionare;
 • Declaraţia privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice conform H.G.nr.843/1999;

  Notă : 1. Actele se vor prezenta în copii conform cu originalul sau în formă autentificată (în dosar plic, însoţite obligatoriu de un opis al actelor depuse) la Centru de Informare pentru Cetăţeni - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial (biroul 4 sau 5) unde se va completa cererea tip pentru acord/autorizare şi notificarea orarului de funcţionare.
  2. În funcţie de particularităţile fiecărui punct de lucru , în vederea emiterii acordului/autorizaţiei de funcţionare, Primăria Braşov poate solicita şi alte acte/documente, etc. specifice desfăşurării exerciţiului comercial ex: declaraţii notariale, autorizaţie de construire, releveu al spaţiului, puncte de vedere de la alte instituţii, etc.
  3. Taxa pentru eliberararea acordului/autorizaţiei de funcţionare se va achita la ridicarea acordului.
 • Plan de situaţie/releveu al spaţiului din care să reiasă suprafaţa şi compartimentarea dacă aceastea nu rezultă din extrasul CF

Taxe

Taxă cuprinsă între 1.013,4-2.533,5 lei pentru unităţile de alimentaţie publică sub 500 de mp.
Taxă cuprinsă între 4.053,6-5.573,70 lei pentru unităţile de alimentaţie publică peste 500 de mp.
Conform HCL în vigoare.
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).