Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr. 12, 13 și 14..

Acte necesare

 • Cerere tip – completată integral şi corect în numele proprietarilor tabulari ai imobilului.
 • Extras de Carte Funciară actualizat, original (nu mai vechi de 6 luni) şi schiţa de Carte Funciară
 • Proiect la nivel de autorizaţie de construire (plan de situaţie pe ridicare topografică vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, planurile tuturor nivelurilor secţiuni faţade, plan fundaţii), întocmite conform Legii 10/1995, Legea 50/1991 actualizată prin decret privind promulgarea legii pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 în anul 2006 privind actualizarea executării lucrării de construcţii, Ord. 1943/2001 MLPAT, Ord. 80/N/86, Legea nr. 114/1996 – în 2 exemplare.
 • Memoriu de instalaţii şi schema coloanelor.
 • Studiu Geotehnic - dacă este cazul
 • Expertiza tehnică şi valorică în 2 exemplare
 • Dovada achitării taxei legale a certificatului de urbanism de dare în folosinţă, respectiv chitanţa de la casieria Primăriei Braşov.
 • Acord notarial al proprietarilor imobilelor învecinate în cazul amplasării construcţiilor pe hotar, cât şi în cazul în care distanţa faţă de limita de proprietate nu permite executarea lucrărilor de finisaj fără afectarea proprietăţii învecinate.
 • Contractele de la furnizorii de utilităţi care asigură funcţionalitatea construcţiei (alimentare apă, canal, gaz, energie electrică, energie termică, telecomunicaţii)
 • Aviz Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braţov, str. Al.I.Cuza nr. 20, conform Ord. Min.Sănătătţii nr. 536/1997 şi Ord. Min. Sănătăţii nr. 33/99 anexa 1(pentru construcţiile neracordate la reţeaua apă, canal a municipiului)
 • Se va respecta Codul Civil privind vecinătăţile.
 • Dovada OAR
 • Aviz Comisia de Circulaţie - dacă este cazul
 • Certificat de performanţă energetică
 • Certificat pentru legalizare

Taxe

Conform: H.C.L. 666/2014 şi H.C.L. 667/2014

Observatii

Solicitant
- persoană fizică
- persoană juridică

Formulare completate de solicitant
- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire
- În cazul în care construcţia se află situată într-una din zonela istorice ale municipiului este necesar avizul de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural, Naţional, care se obţine în baza unui certificat de urbanism-legalizat
Plată rapidă
folosind cheia de securitate
Cheia unică de securitate este înscrisă pe decizia de impunere, în dreapta sus pe pagină (exemplu: ABCD-EFGH-IJKL).