Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Skip Navigation LinksDetaliu

 

HOTĂRÂREA Nr.   589

din data de  22 decembrie  2016

 

 

 

            Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2017;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 decembrie 2016;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 99.159/2016, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2017, prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) şi (2) şi art. 139, alin. (2) din Constituţia României, republicată; articolul 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), art. 16 , alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, art. 2, alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; H.G. nr. 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate şi organizarea activităţii montane în munţi; Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării; Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c şi art. 115, alin. 1,   lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

            (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Braşov şi sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. (1) Se stabileşte o cotă adiţională de 20 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

            (2) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

            (3) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,5 % respectiv o majorare de 38,462 faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

  //  

 

-   02   -

           

            (4) Se stabileşte o cotă adiţională de 2,5 % respectiv o majorare de 50 % faţă de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, pentru clădirile deţinute de persoanele juridice prevăzute la art. 460, alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

            (5) Se stabileşte o cotă adiţională de 20 % pentru taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art. 478, alin. 2, lit. a şi b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

            (6) Criteriile în funcţie de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) şi (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu 200 %, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

            (2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

 

            Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu 200 % a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

            (2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la aliniatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

 

            Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Braşov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu şi alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

                        - pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

                        - pentru servicii de transport pe cablu 0.80 % din veniturile încasate.

            (2) Se aprobă regulamentul privind impunerea încasarea şi utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (3) Se aprobă declaraţia de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 6. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2017 la valorile cuprinse în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

            (2) Se aprobă procedura privind modul de calcul şi plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 7. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

            (2) Facilităţile prevăzute la aliniatul (1) se acordă în baza H.C..L nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuinţe sau a imobilelor individuale.

 

            Art. 8. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale.

 

            Art. 9. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

   // 

 

-  03  -

 

            Art. 10. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456, alin. 2, lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

            Art. 11. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. 2, lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric.

 

            Art. 12. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. 2, lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

 

            Art. 13. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 456, alin. 2, lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea agenţilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut d elegislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

            Art. 14. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii                       nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

            Art. 15. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 16. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.